انتشار دهنده -Diffuser

دیفیوزر در دسته بندی پنل آکوستیک شکست و انتشار صدا را اعمال می کند.