جاذب صدا - Absorption

ابزوربر ها معمولا جزء دسته جاذب صدا هستند و برای جلوگیری از رورب و حذف برخی فرکانس های مزاحم بسته به نوع انتخاب هر مدل کارایی دارند.