سه پایه دوربین و سه پایه موبایل

سه پایه دوربین و سه پایه موبایل نوعی نگهدارنده برای ایجاد نور، ثبات تصویر و جلوگیری از تکان خوردن دوربین و گوشی مورد استفاده قرار می گیرد.