نگهدارنده

نگهدارنده های تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری

انواع سه پایه های دوربین، نور، فون و... می تواننده جزء دسته بندی این نگهدارنده ها باشند.