سه پایه نور

سه پایه نور ها باعث تعادل بار می شوند و اجازه می دهد تا سرعت نور ثابت در فضای سه بعدی مجموعه عکسبرداری قرار بگیرد.