جاذب صدا - Absorption

فوم جاذب صدا

فوم جاذب صدا برای جذب صدا و تغییر فرکانس آن به کار می رود. این فوم ها نرم و سبک هستند و با استفاده از آن ها در کف، سقف و دیوارهای اتاق تغییراتی را در تولید اکوی صدا ایجاد می کنند. مدل های مختلف جاذب صدا برای جلوگیری از ریورب و حذف برخی فرکانس های مزاحم کاربرد دارند.