عایق صوتی - Soundproof

پنل های عایق صوتی که با نام شانه تخم مرغی در بین مردم رواج دارد و در سه دسته بندی دانسیته 12 - 17 - 30 ساخته می شود و در ضخامت های مختلف عرضه می شود.